Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoj - Kariéra | moja Nitra
 
moja Nitra - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Nitre - magazín moja Nitra
hľadať: 
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

dátum pridania: 10.02.11-10:10

Končíte tento rok gymnázium, alebo strednú odbornú školu a vyberáte si ďalšie možnosti štúdia? Ak vás zaujíma problematika Európskej únie a regionálneho rozvoja, ak by ste chceli pracovať vo verejnej správe, či v orgánoch samosprávy na Slovensku, ale aj v zahraničí, vyberte si Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre.

Výber vysokej školy určite nie je jednoduchá záležitosť. Je to rozhodnutie, ktoré ovplyvní vaše budúce povolanie a tým celý váš život. Aby ste sa mohli naozaj kvalitne rozhodnúť, predstavíme vám Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre tak, ako ju vidia pedagógovia, aj študenti.

Aké študijné programy fakulta ponúka a čo hovoria na štúdium terajší poslucháči sa dozviete z prvej časti videoreportáže.Medzi študentmi je veľký záujem o štúdium v zahraničí. Fakulta ponúka aj možnosť získať spoločný diplom v "Medzinárodnom magisterskom štúdiu v oblasti rozvoja vidieka" vďaka členstvu v medzinárodnom konzorciu univerzít. Viac už v reportáži.Čo hovoríte, aj vy sa už vidíte "niekde v parlamente"? Tak sa prihláste na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre! V ďalšej časti sa dozviete, aké sú podmienky prijatia a študenti zhodnotia aj voľný čas a študentský život na fakulte a vôbec v Nitre - meste študentov. 

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM 2013/2014

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM NA I. STUPEŃ VZDELÁVANIA (BAKALÁRSKE ŚTÚDIUM) V AKAD. ROKU 2013/2014

Akreditované študijné programy bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia

 • Európske rozvojové programy
 • Regionálny rozvoj
 • Manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
 • Environmentálne manažérstvo

Študijné programy v I. stupni dennej formy štúdia sú bezplatné.
Študijné programy v I. stupni externej formy štúdia sú spoplatnené. Schválená výška školného pre ak. rok 2013/2014 je 550 EUR.

Podmienky prijatia na štúdium

1. Základné podmienky
Získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

2. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
Pri prijímacom konaní na I. stupeň štúdia budú uchádzači zoradení do poradia podľa dosiahnutých bodov v nasledujúcich kritériách:
- výsledok maturitnej skúšky (max. 40 bodov za priemer 1,0 - min. 0 bodov za priemer 3,0)
- úspešná reprezentácia na celoslovenskom, resp. medzinárodnom súťažnom kole olympiády z predmetov: matematika, ekonómia, biológia, chémia alebo cudzí jazyk (umiestnenie uchádzača na 1. až 3. mieste; reprezentant SR) – max. 30 bodov,
- štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – max. 30 bodov.

 

Termín a miesto prijímacieho konania

Prijímacie konanie na I. stupeň: 17.-18.6. 2013

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy. Pozri: vzor vyplnenej prihlášky na štúdium v časti „ Podanie prihlášky“

 

Podanie prihlášky na I. stupeň štúdia

Termín podania prihlášky na I. stupeň do: 31.marca 2013

Prihláška na I. stupeň štúdia

Elektronická prihláška

Vzor vyplnenej prihlášky

Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalársky stupeň štúdia

Povinnými prílohami k prihláške sú : životopis, maturitné vysvedčenie (úradne overená kópia maturitného vysvedčenia), doklad o úhrade poplatku.

Adresa pre posielanie prihlášok :
Kancelária pre štúdium a celoživotné vzdelávanie
D-FEŠRR SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

Poplatok za prijímacie konanie : 35 EUR

Spôsob úhrady POPLATKU

Závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete:

 • pri elektronickej prihláške - POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške
 • pri klasickej prihláške ( prihláška ŠEVT)- odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • číslo bankového účtu: 7000066247/8180
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

  Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • číslo bankového účtu: 7000066247/8180
 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • SWIFT kód: SUBASKBX
 • Názov adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 106900
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
  UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby

 


Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre
Tr. A. Hlinku 2; 94976 Nitra
tel: 00421/37/6415729; fax: 00421/37/6531522
e-mail:dekfesrr@uniag.sk

http://www.fesrr.uniag.sk/


 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok